Day 1
Danh sách bài làm hôm nay đây, cố gắng hoàn thành đầy đủ bạn nhé:

Listening
Nghe chép chính tả (mỗi ngày tối thiểu 2 bài)
https://ielts-vuive.com/listening-practice-1/

https://ielts-vuive.com/listening/listening-easy/a-day-at-school/
https://ielts-vuive.com/listening/listening-easy/acting-school-and-movie-stars/

Reading

1. William Henry Perkin
https://ielts-vuive.com/r1-william-henry-perkin/

Speaking (học 1 bài mới phải ôn 1 bài cũ)
https://ielts-vuive.com/speaking-task-1-2/
Study/Work

Lưu ý: đây là mail tự động, không cần reply.