[Writing Task 1] – Table – Chi tiêu tại 5 quốc gia (Band 7.0)

 

The table illustrates the proportion of monthly household income five European countries spend on food and drink, housing, clothing and entertainment.

 

Phân tích

– Đơn vị: percent

– Danh mục: countries, expenditure

 

Chuẩn bị chủ ngữ

million people

– the figure for (tên nước)’s monthly expenditure on (tên danh mục)

– the percentage/ proportion/ rate of money that people in (tên nước) spent each month on (tên danh mục)

 

Bố cục

Mở bài + tổng quan (số liệu lớn, số liệu nhỏ)

2 danh mục lớn

2 danh mục nhỏ hơn

 

Report

The table compares the figures for five European nations’ monthly expenditure on different categories. Overall, it is clear that food and beverage, and accommodation were the two main expenses, while the percentages of money that people in these countries spent on buying clothes and doing recreational activities were lower.

 

Looking first at the two highest categories, households in Turkey and Spain expended 36% and 31% of their income each month on food and beverage, respectively; while the figures for the other countries were lower, at 25% in France, 22% in Germany, and 27% in the UK. In addition, housing expenditure accounted for 31% in France, 33% in Germany, and 37% in the UK, while people in Turkey and Spain expended less money on accommodation, at 20% and 18%, respectively.

 

Turning to the other categories, France and Spain spent the least of their income on buying clothes, at only 7% and 8%, respectively, while this expenditure in the other countries was higher, at 15% in Germany, 11% in the UK, and 12% in Turkey. In addition, monthly recreational expenses in Germany was the highest, at 19%, followed by 15% in Spain, 13% in France, 11% in the UK and 10% in Turkey.

 

Written by Quang Sang

Band 7.0 (rated by ieltsanswers.com)

 

Dịch đại ý

Bảng so sánh các số liệu về chi tiêu hàng tháng của năm quốc gia châu Âu trên các danh mục khác nhau. Nhìn chung, rõ ràng là thực phẩm và đồ uống, và chỗ ở là hai chi phí chính, trong khi tỷ lệ tiền mà người dân ở các quốc gia này chi để mua quần áo và thực hiện các hoạt động giải trí thấp hơn.

 

Đầu tiên nhìn vào hai loại cao nhất, các hộ gia đình ở Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha chi tiêu lần lượt 36% và 31% thu nhập mỗi tháng cho thực phẩm và đồ uống; trong khi số liệu của các quốc gia khác thấp hơn, ở Pháp là 25%, Đức là 22% và Anh là 27%. Ngoài ra, chi tiêu cho nhà ở chiếm 31% ở Pháp, 33% ở Đức và 37% ở Anh, trong khi người dân ở Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha chi tiêu ít tiền hơn cho chỗ ở, lần lượt là 20% và 18%.

 

Chuyển sang các lĩnh vực khác, Pháp và Tây Ban Nha chi ít nhất trong thu nhập của họ để mua quần áo, lần lượt chỉ 7% và 8%, trong khi chi tiêu này ở các nước khác cao hơn, ở Đức là 15%, ở Anh là 11%. và 12% ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, chi phí giải trí hàng tháng ở Đức là cao nhất, 19%, tiếp theo là 15% ở Tây Ban Nha, 13% ở Pháp, 11% ở Anh và 10% ở Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Leave a Comment