[Writing Task 1] – Table – Số liệu xem phim tại 4 quốc gia (Band 8.0)

 

The table shows the cinema viewing figures for films by country, in millions.

 

Phân tích

– Đơn vị: million viewers

– Danh mục: countries, kinds of film

 

Chuẩn bị chủ ngữ

– the figure for people in (tên nước) watching (thể loại phim)

– the number of (thể loại phim) viewer in (tên nước)

 

Bố cục

Mở bài + tổng quan (số liệu lớn, số liệu nhỏ)

2 danh mục lớn

2 danh mục nhỏ hơn

 

Report

The table compares the figures for people in four countries watching four genres of film. Overall, India had the most moviegoers, while Japan had the least. In addition, the most popular genre was action.

 

Looking at two highest types of movie, action attracted 29.9 million moviegoers in total. To be more specific, 8 million Indian people and 7.6 million Irish people watched this type of movie, while New Zealand and Japan had approximately 7 million moviegoers. In addition, the total number of people watching romance movies was 20.3 million including 7.5 million Indian viewers, 4.5 million viewers in New Zealand and Japan each, and 3.5 million Irish viewers.

 

Turning to the other types of movie, comedy was the most preferred in India with 6.5 million viewers, followed by 5.5 million viewers in Ireland and approximately 4 million viewers in New Zealand and Japan each. In addition, horror attracted the most viewers in Ireland with 6.4 million people, while the numbers of viewers watching this type of movie in New Zealand, India and Japan were 4.7, 2.5 and 2.2 million people, respectively.

 

Written by Quang Sang

Band 8.0 (rated by ieltsanswers.com)

 

Dịch đại ý

Bảng so sánh số liệu người dân ở bốn quốc gia xem bốn thể loại phim. Nhìn chung, Ấn Độ có nhiều người xem phim nhất, trong khi Nhật Bản có ít nhất. Ngoài ra, thể loại phổ biến nhất là hành động.

 

Nhìn vào hai loại phim cao nhất, hành động đã thu hút tổng cộng 29,9 triệu người xem. Cụ thể hơn, 8 triệu người Ấn Độ và 7,6 triệu người Ireland đã xem loại phim này, trong khi New Zealand và Nhật Bản có khoảng 7 triệu người xem phim. Ngoài ra, tổng số người xem phim tình cảm là 20,3 triệu bao gồm 7,5 triệu người xem Ấn Độ, 4,5 triệu người xem ở New Zealand và Nhật Bản, và 3,5 triệu người xem Ailen.

 

Chuyển sang các thể loại phim khác, phim hài được yêu thích nhất ở Ấn Độ với 6,5 triệu người xem, tiếp theo là 5,5 triệu người xem ở Ireland và khoảng 4 triệu người xem ở New Zealand và Nhật Bản. Ngoài ra, phim kinh dị thu hút nhiều người xem nhất ở Ireland với 6,4 triệu người, trong khi lượng khán giả xem loại phim này ở New Zealand, Ấn Độ và Nhật Bản lần lượt là 4,7, 2,5 và 2,2 triệu người.

 

Leave a Comment