[Writing Task 1] – Process – Quy trình sản xuất và tái chế thủy tinh

 

 

The diagrams show how glass containers, such as bottles, are produced and recycled.

The first diagram illustrates the manufacturing process of glass containers, such as bottles, and the second diagram shows the process of recycling second-hand glasses. Overall, producing a glass product requires three stages, while there are four steps in turning second-hand glasses into new products.

 

Looking at the glass production, it starts by blending different raw materials including sand, soda ash, limestone and other chemicals together. At the second stage, this mixture is melted in a glass furnace at approximately 1500 degrees Celsius to form motel glass. At the final stage, by the using blowing technique, the motel glass is shaped into glass containers such as bottles.

 

Turning to the glass recycling, it begins with collecting second-hand glasses and then they are classified by colour. At the third stage, the sorted glass is cleaned to eliminate dirty substances. At the fourth stage, the glass is crushed and melted before being moulded into new merchandise.

 

Written by Quang Sang

 

Dịch đại ý:

Sơ đồ đầu tiên minh họa việc sản xuất đồ đựng bằng thủy tinh, chẳng hạn như chai, và sơ đồ thứ hai cho thấy quy trình tái chế kính đã qua sử dụng. Nhìn chung, sản xuất một sản phẩm thủy tinh cần ba công đoạn, trong khi đó, có bốn bước để biến những chiếc kính đã qua sử dụng thành sản phẩm mới.

 

Nhìn vào quá trình sản xuất thủy tinh, nó bắt đầu bằng cách pha trộn các nguyên liệu thô khác nhau bao gồm cát, tro soda, đá vôi và các hóa chất khác với nhau. Ở giai đoạn thứ hai, hỗn hợp này được nấu chảy trong lò thủy tinh ở nhiệt độ xấp xỉ 1500 độ C để tạo thành thủy tinh nhà nghỉ. Ở công đoạn cuối cùng, bằng kỹ thuật thổi, ly thủy tinh nhà nghỉ được tạo hình thành các hộp thủy tinh như chai lọ.

 

Chuyển sang việc tái chế thủy tinh, nó bắt đầu bằng việc thu thập những chiếc kính đã qua sử dụng và sau đó chúng được phân loại theo màu sắc. Ở giai đoạn thứ ba, kính đã phân loại được làm sạch để loại bỏ các chất bẩn. Ở giai đoạn thứ tư, thủy tinh được nghiền và nấu chảy trước khi được đúc thành hàng hóa mới.

Leave a Comment