[Writing Task 1] – Line – Tiêu thụ thực phẩm tại Trung Quốc

The graph shows the changes in food consumption by Chinese people between 1985 and 2010.

 

Phân tích

– Đơn vị: grams/person/week

– Danh mục: foods

 

Chuẩn bị chủ ngữ

– the figure for (thực phẩm) consumed in China

– the amount of (thực phẩm) eaten by Chinese people

 

Bố cục

1. Mở bài + tổng quan số liệu (số liệu lớn, số liệu tăng, số liệu giảm)

2. Số liệu lớn 

3. Số liệu nhỏ hơn 

 

Report

The line graph compares the figures for three types of food consumed in China, from 1985 to 2010. Overall, fish was the most popular type of food, while the figures for salt and meat consumption were lower.

 

Looking at the highest category, in 1985, each person in China ate about 600 grams of fish per week. This figure increased to 700 grams over the next 5 years before falling to 600 grams in 1995. Over the next 15 years, the consumption of fish witnessed a gradual rise to 850 grams.

 

Turning to the other categories, in 1985 the amount of salt and meat eaten per week in China stood at 500 and 100 grams per person, respectively. From 1985 to 2010, Chinese people tended to consume less salt, the figure for this type of food gradually decreased to 200 grams/person/week. In contrast, meat consumption saw a steady rise from 100 grams/person/week in 1985 to 200 grams/person/week in 2000 before remaining unchanged over the next decade.

 

Written by Quang Sang

 

Dịch đại ý:

Biểu đồ đường so sánh số liệu của ba loại thực phẩm được tiêu thụ ở Trung Quốc, từ năm 1985 đến năm 2010. Nhìn chung, cá là loại thực phẩm phổ biến nhất, trong khi số liệu về tiêu thụ muối và thịt thấp hơn.

 

Nhìn vào loại cao nhất, vào năm 1985, mỗi người ở Trung Quốc ăn khoảng 600 gram cá mỗi tuần. Con số này tăng lên 700 gram trong 5 năm tiếp theo trước khi giảm xuống 600 gram vào năm 1995. Trong 15 năm tiếp theo, lượng cá tiêu thụ đã tăng dần lên 850 gram.

 

Chuyển sang các loại thực phẩm khác, vào năm 1985, lượng muối và thịt ăn mỗi tuần ở Trung Quốc lần lượt là 500 và 100 gam / người. Từ năm 1985 đến 2010, người Trung Quốc có xu hướng tiêu thụ ít muối hơn, con số đối với loại thực phẩm này giảm dần xuống còn 200 gam / người / tuần. Ngược lại, tiêu thụ thịt tăng ổn định từ 100 gam / người / tuần năm 1985 lên 200 gam / người / tuần năm 2000 trước khi không thay đổi trong thập kỷ tiếp theo.

 

Leave a Comment