Luyện nói IELT một mình ngoài quán cafe với AI | DAY 5 | 10 DAYS IELTS Speaking Challenge

Chúng ta đi được nửa chặng thử thách rồi mọi người ơi ^^

Have you ever sent handmade gifts to others?
How to choose a gift?
Can you share an experience of giving a special gift to someone?

File bài học cho ngày thứ 5: https://drive.google.com/file/d/1fwG8oCLvIGXMOy1x-sSdMNa0jtxmBpzU/view?usp=sharing

Group nhóm học IELTS Vuive: https://www.facebook.com/groups/hocieltsvuive