Luyện nói IELTS tại nhà chủ đề Houses | DAY 6 | 10 DAYS IELTS Speaking Challenge

 

Ngày thứ 6 mình đã tự tin hơn rất nhiều so với ngày đầu, các thao tác lập dàn ý với Notion và luyện tập với AI diễn ra rất nhanh chóng và thoải mái, mình luyện nói trước máy quay cũng ít vấp váp, truyền đạt rõ ý và mạch lạc hơn.

Do you prefer living in a house or an apartment? Why?
What makes a house feel like a home to you?
Are you more likely to spend time in your bedroom, living room, or kitchen at home? Why?
How has technology influenced the way people manage their homes?

File bài học cho ngày thứ 6: https://drive.google.com/file/d/16BOCWvgqcoggwgeIZBc9tkGD18ZTDtjX/view?usp=sharing

Group nhóm học IELTS Vuive: https://www.facebook.com/groups/hocieltsvuive