Bí ý tưởng? – Test 1 (Online courses)

Sau 4 bài dạng đầu tiên:

Bí ý tưởng? – 01 (Studying abroad) – IELTS is fun to learn (ielts-vuive.com)

Bí ý tưởng? – 02 (Mobile phones) – IELTS is fun to learn (ielts-vuive.com)

Bí ý tưởng? – 03 (Moving businesses) – IELTS is fun to learn (ielts-vuive.com)

Bí ý tưởng? – 04 (Playing games) – IELTS is fun to learn (ielts-vuive.com)

Hôm nay các bạn sẽ tự mình phân tích và hoàn thành ý tưởng cho chủ đề sau đây

Some universities offer online courses as an alternative to classes delivered on campus. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

1. Tìm hiểu chủ đề

  • Đối tượng chính: university students
  • Xu hướng: offer online courses
  • Yêu cầu: nêu lợi ích, bất lợi

2. Phân tích mở rộng

Ở bước này các bạn sẽ kẻ bảng và liệt kê những đối tượng/ yếu tố liên quan đến chủ đề của bài, sau đó phân tích mặt lợi/ bất lợi của từng mục.

  Yếu tố liên quan Lợi ích online courses Bất lợi online courses
university students knowledge -Học sinh có thể dễ dàng tiếp thu kiến thức thông qua các khoá học trực tuyến ngay tại nhà  
  skills    
  financial ability    
  friends    
  teachers    
  community    

 

3. Luyện tập viết ý tưởng chính (main idea) bằng câu đơn

Chuyển những ý tưởng sang tiếng Anh với đầy đủ các thành phần của một câu đơn

Ex: -Học sinh có thể dễ dàng tiếp thu kiến thức thông qua các khoá học trực tuyến ngay tại nhà

→ University students | easily acquire knowledge | through online courses while staying at home.

Từ acquire là collocation của knowledge, các bạn có thể tra ở đây knowledge – OZDIC – English collocation examples

Để hiểu ý nghĩa của collocation, xem Ebooks này nhé: Learn IELTS Essay Basic 1

4. Bài tập áp dụng

Các bạn hãy phân tích ý tưởng và viết thành câu đơn gửi về link bên dưới nhé:

Nộp bài