Unit 17 – Hopes and Plans 3


*Chỉ cần nhấn Submit 1 lần

Listening 3

 3. Bấm nút PLAY để nghe (nên đeo tai nghe)

 

 

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới

Tên riêng trong bài: Libby

A
B
A
B
A

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

A What are you doing after you graduate, Libby?
B I’m going to medical school.
A You’re kidding…more school.
B Yeah, it’ll take six years to get my medical degree.
A Well, good for you. I know you’ll be a great doctor.

[/bg_collapse]