Một chiếc App dành cho các bạn tự học IELTS tại nhà, hiện tại có mặt trên cả hai nền tảng iOS và Android, mọi người có thể bấm nút để tải nha.