Luyện nói IELT một mình ngoài quán cafe với AI | DAY 5 | 10 DAYS IELTS Speaking Challenge

Chúng ta đi được nửa chặng thử thách rồi mọi người ơi ^^ Have you ever sent handmade gifts to others? How to choose a gift? Can you share an experience of giving a special gift to someone? File bài học cho ngày thứ 5: https://drive.google.com/file/d/1fwG8oCLvIGXMOy1x-sSdMNa0jtxmBpzU/view?usp=sharing Group nhóm học IELTS … Xem chi tiết