63% OF VIETNAMESE WOMEN ABUSED BY HUSBANDS AT LEAST ONCE IN THEIR LIFETIME

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

63% OF VIETNAMESE WOMEN ABUSED BY HUSBANDS AT LEAST ONCE IN THEIR LIFETIME

In a recently published report, data shows that Vietnamese women are frequently abused by their husband, and these instances of violence happen to a significant portion of the female population.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

63% PHỤ NỮ VIỆT NAM BỊ NGƯỢC ĐÃI BỞI CHỒNG CỦA MÌNH ÍT NHẤT MỘT LẦN TRONG ĐỜI

Trong một báo cáo được công bố gần đây, dữ liệu cho thấy phụ nữ Việt Nam thường xuyên bị ngược đãi bởi chồng của họ, và những trường hợp bạo lực này xảy ra với một phần lớn dân số phụ nữ.

Source

[/bg_collapse]