ARE THE MORE EXPENSIVE MEDICAL SCANS BETTER, AND DO YOU REALLY NEED THEM?

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

ARE THE MORE EXPENSIVE MEDICAL SCANS BETTER, AND DO YOU REALLY NEED THEM?

Advanced imaging scans like CT and MRI help doctors detect and diagnose abnormalities to guide treatment plans. But when are they necessary? Experts weigh in.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

CÁC CÔNG NGHỆ CHỤP Y TẾ ĐẮT TIỀN HƠN LIỆU CÓ TỐT HƠN, VÀ BẠN CÓ THỰC SỰ CẦN CHÚNG HAY KHÔNG? 

Những công nghệ phác họa hình ảnh tiên tiến như chụp CT và MRI giúp bác sĩ phát hiệnchuẩn đoán điểm bất thường để chỉ dẫn các kế hoạch điều trị. Nhưng khi nào thì những công nghệ này cần thiết? Các chuyên gia góp ý kiến.

Source

[/bg_collapse]