CUTTING SCREEN TIME LOWERS RISK OF DEATH, STUDY FINDS

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

CUTTING SCREEN TIME LOWERS RISK OF DEATH, STUDY FINDS

Restricting television viewing to two hours a day could prevent or delay poor health, according to a new study. 

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

CẮT GIẢM THỜI GIAN NGỒI TRƯỚC MÀN HÌNH LÀM GIẢM NGUY CƠ TỬ VONG, THEO NGHIÊN CỨU TÌM THẤY

Việc hạn chế xem truyền hình xuống còn hai giờ một ngày có thể ngăn ngừa hoặc trì hoãn sức khỏe kém, theo một nghiên cứu mới.

Source

[/bg_collapse]