BLACK PANTHERS SUSPECTED OF ENTERING RESIDENTAL AREA IN SOUTHERN VIETNAM

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

BLACK PANTHERS SUSPECTED OF ENTERING RESIDENTAL AREA IN SOUTHERN VIETNAM

Authorities in the southern Vietnamese province of Dong Nai have issued a warning after two black panthers were reportedly spotted near a local residential area.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

NGHI NGỜ BÁO ĐEN XÂM NHẬP KHU DÂN CƯ Ở MIỀN NAM VIỆT NAM

Nhà chức tráchtỉnh Đồng Nai miền nam Việt Nam đã ban hành cảnh báo sau khi hai con báo đen được phát hiện theo như đưa tin gần một khu dân cư địa phương.

Source

[/bg_collapse]