HOW IMPORTANT ARE LEADERSHIP SKILLS FOR STUDENTS?

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

HOW IMPORTANT ARE LEADERSHIP SKILLS FOR STUDENTS?

Being prepared for university and career involves far more than knowing the answers on a test.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI SINH VIÊN QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO?

Chuẩn bị cho đại học và sự nghiệp bao hàm nhiều hơn là biết câu trả lời trong một bài kiểm tra.

Source

[/bg_collapse]