LOST YOUR SENSE OF PURPOSE? HERE’S HOW TO MAINTAIN MOTIVATION IN A PANDEMIC

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

LOST YOUR SENSE OF PURPOSE? HERE’S HOW TO MAINTAIN MOTIVATION IN A PANDEMIC

Maintaining motivation is becoming an increasing challenge for many people slogging through life curtailed by the COVID-19 pandemic.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

ĐÁNH MẤT NHẬN THỨC VỀ MỤC ĐÍCH CỦA BẠN? ĐÂY LÀ CÁCH ĐỂ DUY TRÌ ĐỘNG LỰC TRONG ĐẠI DỊCH

Duy trì động lực đang trở thành một thách thức ngày càng tăng đối với nhiều người chật vật trong cuộc sống bị hạn chế bởi đại dịch COVID-19.

Source

[/bg_collapse]