WE DON’T JUST NEED TO CONNECT – WE NEED TO RECONNECT

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

WE DON’T JUST NEED TO CONNECT – WE NEED TO RECONNECT

As unemployment climbs to its highest rate in nearly a century, many people are searching for work. Our natural instinct is to go to our strong ties – the people we know well and see regularly.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

CHÚNG TA KHÔNG CHỈ CẦN KẾT NỐI – CHÚNG TA CẦN TÁI KẾT NỐI

Trong khi nạn thất nghiệp leo đến mức cao nhất trong gần một thế kỷ, nhiều người đang tìm kiếm việc làm. Bản năng tự nhiên của chúng ta là đi đến những mối quan hệ bền chặt – những người chúng ta biết rõ và thường xuyên gặp mặt.

Source

[/bg_collapse]