IN VIETNAM, VISUALLY IMPAIRED OLD COUPLE BRAVE POVERTY TOGETHER BY LOCAL CEMETERY

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

IN VIETNAM, VISUALLY IMPAIRED OLD COUPLE BRAVE POVERTY TOGETHER BY LOCAL CEMETERY

An elderly man and wife have managed to get on with their lives despite poverty and visual disability in Vietnam.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

TẠI VIỆT NAM, ĐÔI VỢ CHỒNG KHIẾM THỊ LỚN TUỔI CÙNG NHAU ĐƯƠNG ĐẦU VỚI SỰ NGHÈO KHÓ CẠNH NGHĨA TRANG ĐỊA PHƯƠNG

Một người đàn ông và vợ lớn tuổi đã thành công trong việc tiếp tục cuộc sống của họ mặc cho cảnh đói nghèo và khuyết tật thị giác ở Việt Nam.

Source

[/bg_collapse]