VIETNAM’S PEOPLE WITH DISABILITIES FACE MANY CHALLENGES DURING EPIDEMIC, SURVEY SHOWS.

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

 

VIETNAM’S PEOPLE WITH DISABILITIES FACE MANY CHALLENGES DURING EPIDEMIC, SURVEY SHOWS.

While life in Vietnam is slowly returning to normal, the CODVID-19 epidemic has dealt a blow to the livelihood of many citizens, with people living with disabilities among the most heavily impacted.

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

KHẢO SÁT CHO THẤY NGƯỜI KHUYẾT TẬT Ở VIỆT NAM ĐỐI MẶT VỚI NHIỀU THỬ THÁCH TRONG THỜI GIAN DỊCH BỆNH.

Trong khi cuộc sống ở Việt Nam đang dần trở lại bình thường, dịch bệnh CODVID-19 đã giáng một đòn mạnh vào kế mưu sinh của nhiều người dân, với những người khuyết tật nằm trong số bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Source

[/bg_collapse]