HEATWAVES: WHAT YOU SHOULD TRY – AND NOT TRY – TO STAY COOL

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

HEATWAVES: WHAT YOU SHOULD TRY – AND NOT TRY – TO STAY COOL

On the hottest days of the year, keeping cool becomes a priority. But what age-old tips are worth sticking to? 

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

ĐỢT NẮNG NÓNG: NHỮNG GÌ BẠN NÊN THỬ – VÀ KHÔNG NÊN THỬ – ĐỂ GIỮ MÁT

Vào những ngày nóng nhất trong năm, việc giữ mát trở thành một ưu tiên hàng đầu. Nhưng những mẹo lâu đời nào đáng làm theo?

Source

[/bg_collapse]