SIBERIA’S GROWING HOLE IN THE GROUND

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

SIBERIA’S GROWING HOLE IN THE GROUND

A large crater in Siberia is getting bigger due to the way permafrost interacts with the environment.

It is helping scientists understand more about past climates and how the permafrost is reacting to a warming world.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

HỐ ĐẤT NGÀY CÀNG LỚN Ở SIBERIA 

Một vùng đất trũng lớn ở Siberia đang trở nên to hơn do cách lớp băng vĩnh cửu tương tác với môi trường.

Nó đang giúp các nhà khoa học hiểu thêm về khí hậu trong quá khứ và cách lớp băng vĩnh cửu đang phản ứng với một thế giới đang ấm dần lên.

Source

[/bg_collapse]