TESCO HAS LAUNCHED A ZERO WASTE SHOPPING SERVICE

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

TESCO HAS LAUNCHED A ZERO WASTE SHOPPING SERVICE

Plastics can take hundreds of years to decompose. So throwing plastic away after one or two uses is not a great thing to do.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

TESCO ĐÃ RA MẮT DỊCH VỤ MUA SẮM KHÔNG CHẤT THẢI

Nhựa có thể mất hàng trăm năm để phân hủy. Vì vậy, việc vứt đi những sản phẩm bằng nhựa sau một hoặc hai lần sử dụng không phải là một điều tốt để làm.

Source

[/bg_collapse]