THE CLEAN FARMING REVOLUTION

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

THE CLEAN FARMING REVOLUTION

Growing food relies on pesticides, herbicides and fertilisers that pollute the environment if use in excess. Is it possible to protect crops without harming nature?

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

CUỘC CÁCH MẠNG NÔNG NGHIỆP SẠCH

Việc trồng thực phẩm phụ thuộc vào những thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏphân bón gây ô nhiễm môi trường nếu sử dụng quá mức. Liệu có thể bảo vệ mùa màng mà không gây hại cho thiên nhiên hay không?

Source

[/bg_collapse]