THE PANDEMIC OFFERS TIME TO CLEAR OUT YOUR ‘EMOTIONAL CUPBOARD’ AND WORK OUT PRIORITIES

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

THE PANDEMIC OFFERS TIME TO CLEAR OUT YOUR ‘EMOTIONAL CUPBOARD‘ AND WORK OUT PRIORITIES

We may not know what we’ll be doing in the next five months, but this writer says the current situation is also an opportunity to gain some control over our lives, Marie Kondo-style.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

ĐẠI DỊCH MANG LẠI THỜI GIAN ĐỂ DỌN DẸP ‘TỦ ĐỰNG CẢM XÚC’ CỦA BẠN VÀ ĐẶT RA CÁC ƯU TIÊN

Chúng ta có thể không biết mình sẽ làm gì trong năm tháng tới, nhưng tác giả này nói rằng tình hình hiện tại cũng là cơ hội để giành quyền kiểm soát cuộc sống của chúng ta, theo phong cách Marie Kondo.

Source

[/bg_collapse]