THE REVOLUTIONARY BOAT POWERED BY THE OCEAN

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

THE REVOLUTIONARY BOAT POWERED BY THE OCEAN

The Philippines’ traditional three-hulled boat is being redesigned, to draw its power not from fossil fuels, but from the energy of the waves.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

CHIẾC THUYỀN MANG TÍNH CÁCH MẠNG ĐƯỢC CẤP NĂNG LƯỢNG BỞI ĐẠI DƯƠNG

Chiếc thuyền ba thân truyền thống của người Philipines đang được thiết kế lại, để lấy năng lượng của nó không phải từ nhiên liệu hóa thạch, mà từ năng lượng của sóng biển.

Source

[/bg_collapse]