THE ‘SOLAR CANALS’ MAKING SMART USE OF INDIA’S SPACE

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

THE ‘SOLAR CANALS‘ MAKING SMART USE OF INDIA’S SPACE

Solar energy is clean, but it usually takes up huge tracts of land. In India, an alternative is turning the country’s canals into glittering trails of solar panels.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

KÊNH ĐÀO MẶT TRỜI’ SỬ DỤNG THÔNG MINH KHÔNG GIAN CỦA ẤN ĐỘ

Năng lượng mặt trời là năng lượng sạch, nhưng nó thường chiếm những vùng đất rộng lớn. Ở Ấn Độ, một giải pháp thay thế đó là biến các kênh đào của nước này thành những vệt dài tấm pin mặt trời lấp lánh.

Source

[/bg_collapse]