THE WORLD’S MOST UNLIKELY SOLAR FARMS

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

THE WORLD’S MOST UNLIKELY SOLAR FARMS

Solar energy has become so accessible that new farms are being switched on in the most unexpected places – including in the depths of the Alaskan winter.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

TRẠI NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI KHÓ TIN NHẤT THẾ GIỚI

Năng lượng mặt trời đã trở nên dễ tiếp cận đến nỗi các trang trại mới đang xuất hiện ở những nơi không ngờ đến nhất – bao gồm những nơi lạnh lẽo nhất của mùa đông Alaska.

Source

[/bg_collapse]