WHAT TO DO WHEN YOU NEED TO USE A PUBLIC BATHROOM DURING A PANDEMIC

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

WHAT TO DO WHEN YOU NEED TO USE A PUBLIC BATHROOM DURING A PANDEMIC

Here’s a golden rule for shared bathroom etiquette now and always: Think not just of yourself, but of the seven or so people who will be using it after you.

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

LÀM GÌ KHI BẠN CẦN SỬ DỤNG NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG TRONG ĐẠI DỊCH

Đây là một quy tắc vàng cho phép ứng xử dùng nhà vệ sinh chung bây giờ và mãi về sau: Không chỉ nghĩ cho bản thân bạn, mà hãy nghĩ cho 7 người hoặc hơn sẽ sử dụng nhà vệ sinh đó sau bạn.

Source

[/bg_collapse]