WHY WORRYING ISN’T AS BAD AS YOU THINK

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

WHY WORRYING ISN’T AS BAD AS YOU THINK

Anxiety can be exhausting, but there is often a reason for it – and there are some surprising benefits to certain kinds of worrying. 

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

VÌ SAO VIỆC LO LẮNG KHÔNG XẤU NHƯ BẠN NGHĨ

Lo âu có thể khiến bạn kiệt sức, nhưng thường có một lý do cho việc đó – và có vài lợi ích đáng ngạc nhiên đối với một số loại lo lắng nhất định.

Source

[/bg_collapse]