Unit 10 – The family 1


*Chỉ cần nhấn Submit 1 lần

Listening 3

1. Bấm nút PLAY để nghe (nên đeo tai nghe)

 

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

 Both of my parents are taller than me. My dad is pretty tall, but my brother is even taller than my dad. Together we look like a basketball team. My sister and I are the short ones in the family.

[/bg_collapse]