Unit 4 – Routines 1

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới
Tên riêng trong bài Peter

A