Unit 5 – Dates 2

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới
Tên riêng trong bài: Eva

A

B

A

B

A