Unit 5 – Dates 3

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới
Tên riêng trong bài: Julia

A

B

A

B