Unit 5 – Dates 5

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới
Tên riêng trong bài: Nick

A

B

A

B

A

B

A