Unit 6 – Jobs 2

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới
Tên riêng trong bài: Alexa

A

B

A

B

A

B

A

B