Unit 6 – Jobs 3

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới
Tên riêng trong bài: Anna

A

B

A

B

A

B

A

B