Unit 6 – Jobs 6

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới

A

B

A

B

A

B

A