Unit 7 – Favorites 7

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới
Tên riêng trong bài: Ryan, Max Fox, Lindsay Jones

A

B

A

B

A

B

A

B