Unit 8 – Sports and exercise 3

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới

A