Test 1 – Driverless cars (KEY)

 

Đoạn C

Beyond these direct benefits, we can consider the wider implications for transport and society, and how manufacturing processes might need to respond as a result. At present, the average car spends more than 90 percent of its life parked (Q14).

Đoạn B

Another aim is to free the time people spend driving for other purposes (Q15).

Đoạn E

Since, for most of the time, most of the seats in most cars are unoccupied, this may boost production of a smaller, more efficient range of vehicles that suit the needs of individuals. Specialised vehicles may then be available for exceptional journeys, such as going on a family camping trip or helping a son or daughter move to university (Q16).

Questions 14-18

14   reference to the amount of time when a car is not in use. C

15   mention of several advantages of driverless vehicles for individual road-users. B

16   reference to the opportunity of choosing the most appropriate vehicle for each trip. E

Q14- Ngoài những lợi ích trực tiếp này, chúng ta có thể xem xét các tác động rộng lớn hơn đối với giao thông và xã hội, và kết quả là các quy trình sản xuất có thể cần đáp ứng như thế nào. Hiện tại, một chiếc ô tô trung bình sử dụng hơn 90% cuộc đời của nó đã được đậu.

 

Đoạn G

It’s clear that there are many challenges that need to be addressed but, through robust and targeted research, these can most probably be conquered within the next 10 years (Q17).

Đoạn D

that vehicles’ average annual mileage double as a result. As a consequence, each vehicle would be used more intensively, and might need replacing sooner. This faster rate of turnover may mean that vehicle production will not necessarily decrease (Q18)

 

17   an estimate of how long it will take to overcome a number of problems. G

18   a suggestion that the use of driverless cars may have no effect on the number of vehicles manufactured. D

 

Q17- Rõ ràng là có nhiều thách thức cần được giải quyết nhưng thông qua nghiên cứu có mục tiêu và chặt chẽ, chúng có thể được chinh phục trong vòng 10 năm tới.

Q18- Kết quả là số dặm trung bình hàng năm của xe tăng gấp đôi. Do đó, mỗi chiếc xe sẽ được sử dụng nhiều hơn và có thể cần thay thế sớm hơn. Tốc độ luân chuyển nhanh hơn này có thể có nghĩa là sản lượng xe không nhất thiết sẽ giảm.

 

Đoạn B

There are many reasons why technology is advancing so fast. One frequently cited motive is safety; indeed, research at the UK’s Transport Research Laboratory has demonstrated that more than 90 percent of road collisions involve human error as a contributory factor, and it is the primary cause in the vast majority. Automation may help to reduce the incidence of this (Q19).

Questions 19-22

The impact of driverless cars

Figures from the Transport Research Laboratory indicate that most motor accidents are partly due to 19human error

Đoạn B

Q19- Có nhiều lý do tại sao công nghệ phát triển nhanh như vậy. Một động cơ thường được trích dẫn là an toàn; thực tế, nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Giao thông của Vương quốc Anh đã chứng minh rằng hơn 90% các vụ va chạm trên đường liên quan đến lỗi của con người như một yếu tố góp phần và đó là nguyên nhân chính trong phần lớn các vụ va chạm. Tự động hóa có thể giúp giảm tỷ lệ này.

 

Đoạn C

Automation means that initiatives for car-sharing become much more viable, particularly in urban areas with significant travel demand. If a significant proportion of the population choose to use shared automated vehicles, mobility demand can be met by far fewer vehicles (Q20).

For example, schemes for 20car-sharing… will be more workable, especially in towns and cities, resulting in fewer cars on the road

Đoạn C

Q20- Tự động hóa có nghĩa là các sáng kiến ​​chia sẻ xe hơi trở nên khả thi hơn nhiều, đặc biệt là ở các khu vực đô thị có nhu cầu đi lại lớn. Nếu một tỷ lệ đáng kể dân số chọn sử dụng các phương tiện tự động được chia sẻ, nhu cầu di chuyển có thể được đáp ứng bởi số lượng phương tiện ít hơn nhiều.

 

Đoạn D

Modelling work by the University of Michigan Transportation Research Institute suggests automated vehicles might reduce vehicle ownership by 43 percent (Q21).

That vehicles’ average annual mileage double as a result. As a consequence, each vehicle would be used more intensively, and might need replacing sooner. This faster rate of turnover may mean that vehicle production will not necessarily decrease (Q18) (Q22).

there could be a 43 percent drop in 21ownership… of cars

However, this would mean that the yearly 22mileage… of each car would, on average, be twice as high as it currently is.

Đoạn D

Q21- Nghiên cứu mô hình hóa của Viện Nghiên cứu Giao thông vận tải của Đại học Michigan cho thấy các phương tiện tự động có thể giảm 43% quyền sở hữu phương tiện.

Q22- Kết quả là số dặm trung bình hàng năm của xe tăng gấp đôi. Do đó, mỗi chiếc xe sẽ được sử dụng nhiều hơn và có thể cần thay thế sớm hơn. Tốc độ luân chuyển nhanh hơn này có thể có nghĩa là sản lượng xe không nhất thiết sẽ giảm.

 

If the vehicle can do some or all of the driving, it may be possible to be productive, to socialise or simply to relax while automation systems have responsibility for safe (Q23) 

control of the vehicle. If the vehicle can do the driving, those who are challenged by existing mobility models – such as older or disabled travellers – may be able to enjoy significantly greater travel autonomy (Q24). 

Questions 23 and 24

Which TWO benefits of automated vehicles does the writer mention?

C   Travellers could spend journeys doing something other than driving.

D   People who find driving physically difficult could travel independently.

Q23- Nếu chiếc xe có thể thực hiện một số hoặc tất cả việc lái xe, nó có thể hoạt động hiệu quả, giao lưu xã hội hoặc đơn giản là để thư giãn trong khi các hệ thống tự động hóa có trách nhiệm đảm bảo an toàn.

Q24- điều khiển phương tiện. Nếu phương tiện có thể thực hiện việc lái xe, những người bị thách thức bởi các mô hình di chuyển hiện có – chẳng hạn như du khách lớn tuổi hoặc khuyết tật – có thể tận hưởng quyền tự chủ đi lại cao hơn đáng kể.

 

There are a number of hurdles to overcome in delivering automated vehicles to our roads. These include the technical difficulties in ensuring that the vehicle works reliably in the infinite range of traffic, weather and road situations it might (Q25)

the societal changes that may be required for communities to trust and accept automated vehicles as being a valuable part of the mobility landscape (Q26).

Questions 25 and 26

Which TWO challenges to automated vehicle development does the writer mention?

A   making sure the general public has confidence in automated vehicles

E   getting automated vehicles to adapt to various different driving conditions

Q25- Có một số trở ngại cần vượt qua khi cung cấp các phương tiện tự động đến các con đường của chúng tôi. Chúng bao gồm những khó khăn kỹ thuật trong việc đảm bảo rằng chiếc xe hoạt động đáng tin cậy trong phạm vi vô hạn của các tình huống giao thông, thời tiết và đường xá mà nó có thể xảy ra.

Q26- Những thay đổi xã hội có thể cần để cộng đồng tin tưởng và chấp nhận phương tiện tự động là một phần có giá trị của bối cảnh di chuyển.