Test 1 – Nutmeg – a valuable spice (KEY)

 

Đoạn 1

The nutmeg tree, Myristica fragrans, is a large evergreen tree native to Southeast Asia. Until the late 18th century, it only grew in one place in the world: a small group of islands in the Banda Sea, part of the Moluccas – or Spice Islands – in northeastern Indonesia. The tree is thickly branched with dense foliage of tough, dark green oval leaves (Q1), and produces small, yellow, bell-shaped flowers and pale yellow pear-shaped fruits. The fruit is encased in a flesh husk. When the fruit is ripe, this husk splits into two halves along a ridge running the length of the fruit (Q2). Inside is a purple-brown shiny seed, 2-3 cm long by about 2 cm across, surrounded by a lacy red or crimson covering called an ‘aril’. These are the sources of the two spices nutmeg and mace, the former being produced from the dried seed and the latter from the aril (Q3, Q4).

Questions 1-4

The nutmeg tree and fruit

●   the leaves of the tree are 1oval… in shape

●   the 2husk… surrounds the fruit and breaks open when the fruit is ripe

●   the 3seed… is used to produce the spice nutmeg

●   the covering known as the aril is used to produce 4mace

●   the tree has yellow flowers and fruit

Q1- Cây dầy đặc nhánh với lá màu xanh đậm, cứng và có hình trái xoan.

Q2- Khi quả chín, lớp vỏ này tách làm đôi dọc theo một đường gờ chạy dọc theo chiều dài của quả.

Q3, Q4- Đây là nguồn gốc của hai loại gia vị là nhục đậu khấu và bột vỏ nhục đậu khấu, gia vị trước đây được sản xuất từ ​​hạt khô và còn giờ được sản xuất từ ​​lớp vỏ ngoài của hạt.

●   lá cây có hình trái xoan

●   vỏ bao quanh trái và vỡ ra khi trái chín

●   hạt được dùng để tạo ra gia vị nhục đậu khấu

●   phần vỏ bao quanh gọi là “aril” và được dùng để sản xuất bột vỏ nhục đậu khấu

 

Đoạn 2

They sold nutmeg for high prices to merchants based in Venice, but they never revealed the exact location of the source of this extremely valuable commodity (Q5). The Arab-Venetian dominance of the trade finally ended in 1512, when the Portuguese reached the Banda Islands and began exploiting its precious resources.

Đoạn 3

In 1602, Dutch merchants founded the VOC, a trading corporation better known as the Dutch East India Company. By 1617, the VOC was the richest commercial operation in the world. The company had 50,000 employees worldwide, with a private army of 30,000 men and a fleet of 200 ships (Q6). 

Đoạn 5

That other island was Manhattan, which is how New Amsterdam became New York. The Dutch now had a monopoly over the nutmeg trade which would last for another century (Q7).

Questions 5-7

5   In the Middle Ages, most Europeans knew where nutmeg was grown. FALSE

6   The VOC was the world’s first major trading company. NOT GIVEN

7   Following the Treaty of Breda, the Dutch had control of all the islands where nutmeg grew. TRUE

Q5- Họ bán nhục đậu khấu giá cao cho thương nhân tại Venice, nhưng không bao giờ tiết lộ chính xác vị trí của nguồn hàng cực kì giá trị này.

Q6- Năm 1602, các thương nhân Hà Lan tìm được VOC, một tổ chức thương mại còn được biết đến với tên gọi Công ty Đông Ấn Hà Lan. Đến năm 1617, VOC là tổ chức thương mại giàu có nhất thế giới. Công ty có 50.000 nhân viên trên toàn thế giới, quân đội riêng 30.000 người và đội tàu 200 tàu (Q6).

Q7- Hòn đảo còn lại là Manhattan, đó là cách New Amsterdam trở thành New York. Người Hà Lan hiện độc quyền về buôn bán nhục đậu khấu và điều này sẽ kéo dài một thế kỷ nữa (Q7).

 

 

Đoạn 2

Nutmeg was a highly prized and costly ingredient in European cuisine in the Middle Ages, and was used as a flavouring, medicinal, and preservative agent. Throughout this period, the Arabs were the exclusive importers of the spice to Europe (Q8).

Đoạn 4

At the same time, thousands of people across Europe were dying of the plague, a highly contagious and deadly disease. Doctors were desperate for a way to stop the spread of this disease, and they decided nutmeg held the cure (Q9).

 

Questions 8-13

Middle Ages

Nutmeg was brought to Europe by the 8Arabs

16th century

European nations took control of the nutmeg trade

17th century

Demand for nutmeg grew, as it was believed to be effective against the disease known as the 9plague

 

Q8- Trong suốt thời kỳ này, người Ả Rập là những nhà nhập khẩu độc quyền gia vị vào châu Âu.

Q9- Đồng thời, hàng nghìn người trên khắp châu Âu đã chết vì bệnh dịch hạch, một căn bệnh rất dễ lây lan và gây chết người. Các bác sĩ đã tìm cách để ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này trong vô vọng, và họ quyết định dùng hạt nhục đậu khấu để chữa bệnh.

 

Đoạn 5

Anyone caught growing a nutmeg seedling or carrying seeds without the proper authority was severely punished. In addition, all exported nutmeg was covered with lime to make sure there was no chance a fertile seed which could be grown elsewhere would leave the islands (Q10). There was only one obstacle to Dutch domination. One of the Banda Islands, a sliver of land called Run, only 3 km long by less than 1 km wide, was under the control of the British.  

Intent on securing their hold over every nutmeg-producing island, the Dutch offered a trade: if the British would give them the island of Run, they would in turn give Britain a distant and much less valuable island in North America. The British agreed (Q11).

 

The Dutch

– took control of the Banda Islands

– restricted nutmeg production to a few areas

– put 10lime… on nutmeg to avoid it being cultivated outside the islands

– finally obtained the island of 11Run… from the British

 

 

Q10- Bất cứ ai bị bắt gặp trồng cây hạt nhục đậu khấu hoặc mang hạt giống mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép sẽ bị phạt rất nặng. Ngoài ra, tất cả hạt nhục đậu khấu xuất khẩu đều được phủ một lớp vôi để đảm bảo loại hạt này không trồng được ở nơi khác sau khi rời khỏi quần đảo.

Q11- Với ý định đảm bảo quyền sản xuất hạt nhục đậu khấu ở mọi quần đảo, người Hà Lan đã đưa ra một thương vụ: nếu người Anh trao cho họ hòn đảo Run, họ sẽ trao cho Anh một hòn đảo xa xôi và kém giá trị hơn nhiều ở Bắc Mỹ. Người Anh đồng ý.

 

Đoạn 6

Then, in 1770, a Frenchman named Pierre Poivre successfully smuggled nutmeg plants to safety in Mauritius, an island off the coast of Africa. Some of these were later exported to the Caribbean (Q12) where they thrived, especially on the island of Grenada. Next, in 1778, a volcanic eruption in the Banda region caused a tsunami that wiped out half the nutmeg groves (Q13).

Late 18th century

1770 – nutmeg plants were secretly taken to 12Mauritius

1778 – half the Banda Islands’ nutmeg plantations were destroyed by a 13tsunami

Q12- Sau đó, vào năm 1770, một người Pháp tên là Pierre Poivre đã buôn lậu thành công cây nhục đậu khấu đến Mauritius, một hòn đảo ngoài khơi châu Phi. Một số trong số này sau đó đã được xuất khẩu sang Caribê.

Q13- Tiếp theo, vào năm 1778, một vụ phun trào núi lửa ở vùng Banda đã gây ra một trận sóng thần quét sạch một nửa rừng nhục đậu khấu.