Unit 1 am/is/are

 

Điền tất cả chủ ngữ trong tiếng anh bạn biết vào đây

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

Chủ ngữ trong tiếng anh gồm:

I tôi

he

she

it

anh ấy

cô ấy

we 

you 

they

chúng ta/ chúng tôi

bạn

họ

[/bg_collapse]