Unit 1 – The weekend 1.1

Listening 3

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới

Tên riêng trong bài: Las vegas