Unit 1 – The weekend 3.1

Listening 3

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới