Unit 1 – The weekend – Dictation 1

Listening 3

4. Bấm nút PLAY để nghe (nên đeo tai nghe)

 

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới.

A

B

A

B

A

B

A