Unit 2 – City Transportation 1.2

Listening 3

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới.

Tên riêng: the American Inn, Fourth Street

 

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B