Unit 2 – Describing people 1.1

Listening 3

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới

A

B

A

B

A

B