Unit 4- The weekend 4.1

Listening 3

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới.