WR1 – Museum’s visitors 9

 

Giờ thử thách nhìn biểu đồ và làm lại hoàn chỉnh bài Task 1 nhé, nếu bạn chưa dám thử thách có thể luyện lại từ đầu bằng cách bấm vào đây ^^

The line graph gives information about the number of visitors to three London museums between June and September 2013.

 

Làm vào đây